Til høyre vises et typisk tilfelle dere en reduserer maks avrenning til overvannsrøret fra 23 l/s (blå linje – tradisjonelt  sluk) og helt ned til 5 l/s (rød linje), når en erstatter et tradisjonelt sluk med et infiltrasjonssluk.

Pik belastningen (maks) vannmengde som føres fra et sluk og inn i overvannsrøret ved regntopper reduseres med 80% i forhold til tradisjonelle sluk.

Sluket er utviklet og testet i samarbeid med Mesta Drift, Predl (stor tysk VA produsent) ma.

 

Sluket er basert på kjent og velprøvd teknologi

Infiltrasjonssluket  kombinerer lokal overvannshåndtering med tradisjonelle løsninger (der vannet føres bort fra området i rør).

 

Infiltrasjonssluket fungerer som et buffer som tar pik belastning/ nedbørs toppene og  infiltrerer dette lokalt. Dette medfører at rørledninger kan ned dimensjoneres.

 

Alternativt der  eksisterende rørledninger har for liten kapasitet vil bruk av infiltrasjonssluket avlaste rørledningene.

 

Som filmen viser vil sluker ikke infiltrere vann når vannet er høyt eller øker over et vist nivå i grunnen, da lukker kuleventilen. Som vist på film (link) vil sluk samvirker der noen stenger og andre infiltrerer.

Produktet er et infiltrasjonssluk utformet som et tradisjonelt sluk. I tillegg har sluket et utløp for in lnfiltrasjon av vann til omkringliggende masser. Dette utløpet er forsynt med en vannlås som medfører at vann kan renne ut av sluket og til omkringliggende masser for infiltrasjon, samtidig som vann fra omkringliggende masser ikke kan renne inn i sluket.

Singel og pukk har et hulrom på 30-34%.

 

Alle rør i bakken opparbeides med en pukk omfylling, noe som gir store tilgjengelige pukk volum (se skisse) som kan nyttes til fordøying og infiltrasjon.

 

Ved å velge et infiltrasjonssluk og tilslutte en 6-12m langt drensrør som legges ut omfyllingspukk langs rørledninger vil en med en liten merkostnad etablere fordøying og infiltrasjon med stor kapasitet.

 

Dette gir store kostnadsbesparelser for utbygginger