I dette tilfellet reduserer en maks avrenning til overvannsrøret med ca. 80%  fra 23 l/s (blå linje) og helt ned til 5 l/s (rød linje), når en erstatter et tradisjonelt sluk med et in ltrasjonssluk.

Det er utviklet et eget verktøy for overslagsberegning av infiltrasjonskapasiteten til produktet. Dette viser at sluket har stor kapasitet i forhold til infiltrasjon og fordrøyning. I det fleste tilfeller så langt mer enn dobles kapasiteten til overvannssystemt. I mange tilfeller så økes kapasiteten med mer enn 80% i forhold til tilsvarende system med bruk av tradisjonelle sluk.

Beregningsverktøyet for infiltrasjonssluk:

 

I grafen over så viser BLÅ fargen tilført vannmende fra nedbør i nedslagsfelt definert  i beregningsverktøyet. BLÅ farge er den vannmengden som renner ut i overvannsrøret med bruk av tradisjonelle sluk.

 

GRØNN kurve viser mengden vann som går til infiltrasjon og fordrøyning i regnskyllet definert i beregningsverktøyet.

 

RØD kurve er mengden vann som renner ut i overvannsrøret med bruk av infiltrasjonssluk.

 

 

Pukk mengde i grøften (volum magasin), lengde på infiltrasjonsrøret (6-12m) og infiltrasjonsevnen til jordarten er bestemmende for hvor effektivt sluket virker.

 

Store besparelser totalt for en utbygging.

 

Alle fraksjoner av singel og pukk har 30-34% hulrom. Dette er opparbeidet rundt alle rørledninger. Dette ligger der ferdig opparbeidet og kan nyttes til fordøying og infiltrasjon. Et infiltrasjonssluk gir derfor ingen merkostnad ut over sluket og 6-12 m drensrør til infiltrasjon. Lite mer kostnad for infiltrasjonssluket og store kostnader bespart totalt for en utbygging.

Veiledning til ” Beregningsverktøyet”

 

 

Feltene ”Fylke” og ”Værstasjon” definerer området for værdata.

 

 

Feltet ”Returperiode” definerer intervallet eller hvor ofte det forekommer nedbør med så stor intensitet (mengde). Eksempelvis vil en 20 års flom ha en returperiode på 20 år.

 

 

Feltene ”Veibredde” og  ”Kumavstand”  definerer nedslagsfeltet eller hvor stort areal, som har avrenning til et sluk.

 

 

Feltet ”Omfylling (O)” beskriver hvor mye pukk (mm) som fylles under, over og på siden av overvannsrøret i grøfta.

 

Har du et rør med diameter 400 mm. og en omfylling 300 mm. blir total høyde på pukken 300 (under røret)+ 400(røret)+300 (over røret) mm. og tilsvarende bredden. Pukkmengden blir høyde x bredde på pukk – minus areal rør.

 

 

Feltet ”Dim. OV-rør (Dy)” er diameter på det røret som er førende for pukkmengden i grøften. Er det flere rør i grøften, må en yte skjønn i hvordan en fyller ”Omfylling (O)”.

 

 

Feltet ”Pukkporøsitet” definerer hulrom i pukkmagasinet i prosent. Pukk har fra 30-34% hulrom. Eksempelvis har pukk(singel) (8-12)  34% hulrom.

 

 

Feltet ” Dim. infiltrasjonsrør (Di)” er diameteren på det drensrøret som fører vann fra sluket og ut i pukk magasinet. Dette er et vanlig drensrør som legges med rillene opp og med lokk i enden.

 

 

Feltet ” Lengde infiltrasjonsrør (L)” angir lengden på drensrøret. Lengden er normalt 6-12 men kan være lenger.

 

 

Feltet ” Fall, infiltrasjonsrør” er fall på drensrøret i grøfta (eks. 1/100 =1%) .

 

 

Feltet ” Jordtype” gir permeabiliteten til jordmassen, som definerer hvor fort vannet infiltreres i omkringliggende masser.

I dette tilfellet reduserer en maks avrenning til overvannsrøret med ca. 80%  fra 23 l/s (blå linje) og helt ned til 5 l/s (rød linje), når en erstatter et tradisjonelt sluk med et in ltrasjonssluk.

Gå til forklaring til ”Beregningsverktøyet”

Det er utviklet et eget verktøy for overslagsberegning av infiltrasjonskapasiteten til produktet. Dette viser at sluket har stor kapasitet i forhold til infiltrasjon og fordrøyning. I det fleste tilfeller så langt mer enn dobles kapasiteten til overvannssystemt. I mange tilfeller så økes kapasiteten med mer enn 80% i forhold til tilsvarende system med bruk av tradisjonelle sluk.

 

Singel og pukk har et hulrom på 30-34%. Alle rør i bakken opparbeides med en pukk omfylling, noe som gir store tilgjengelige pukk volum (se skisse) som kan nyttes til fordøying og infiltrasjon.

 

Ved å velge et infiltrasjonssluk og tilslutte en 6-12m langt drensrør som legges ut omfyllingspukk langs rørledninger vil en med en liten merkostnad etablere et fordøying og infiltrasjon. Dette gir store kostnadsbesparelser for utbygginger. Pik belastningen (maks) vannmende som føres inn i rør ved regntopper reduseres med 80% i forhold til tradisjonelle løsninger. Vannmengden som føres inn i overvannssystemt (rør) reduseres med i størrelsorden 80%  for den totale overvanns.

 

 

 

Dette er pukkvolum som kan nyttes uten ved at en velger et infiltrasjonssluk i stede for et tradisjonelt sluk og at en legger ut et 6-12m drensrør i pukket for å øke gi effekten ved store vannmengder.

 

Små mer kostnad for å utnytte pukk til fordrøyning og infiltrasjon, og med store kostnadsbesparelser for en utbygging  totalt.